Statut

STATUT EWANGELICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNO – OŚWIATOWEGO W BYDGOSZCZY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie pod nazwą Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno - Oświatowe w Bydgoszczy – zwane dalej Towarzystwem działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony. 2. Towarzystwo może używać wyróżniającego go znaku graficznego. 3. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
§3
1. Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Bydgoszcz.
§4
Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz w niniejszym Statucie, Towarzystwo może przystępować do związków stowarzyszeń lub należeć do organizacji międzynarodowych, a także niezarejestrowanych porozumień i koalicji o podobnym profilu działania. 
§5
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Towarzystwo może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych prac lub zlecać je wybranym firmom.
§6
Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
Celem Towarzystwa jest:
1. prowadzenie działalności kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach kulturalnych, 2. popularyzacja sztuki, 3. prowadzenie działalności z zakresu wychowania i edukacji oraz kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, 4. propagowanie idei dialogu między religiami, ekumenizmu oraz wspólnych wartości moralnych i etycznych, 5. wspieranie i rozwijanie aktywności w środowisku lokalnym, szczególnie w obszarze uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, 6. działania obejmujące ochronę dóbr i tradycji oraz popularyzację materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury polskiej i europejskiej, z uwzględnieniem chrześcijańskich odniesień, 7. działania promujące młode talenty, 8. działania w dziedzinie kultury, sztuki i edukacji poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w ramach integracji europejskiej, 9.działania edukacyjne i integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych, 10. działania na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych.
§8
Towarzystwo realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
1. organizowanie imprez artystycznych, w tym wystaw, festiwali, koncertów, recitali i konkursów, 2. organizowanie zebrań dyskusyjnych, konferencji, sesji naukowych, spotkań i wydarzeń literackich, 3. organizowanie i prowadzenie zespołów artystycznych, 4. prowadzenie działalności wydawniczej, 5. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń i warsztatów, 6. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach kultury i edukacji, 7. współdziałanie z organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działania, 8. prowadzenie biblioteki, muzeum i archiwum zbiorów muzycznych i oświatowych, 9. organizowanie wyjazdów edukacyjnych, 10. organizowanie i wspieranie imprez charytatywnych.
III. CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
§10
Towarzystwo posiada członków:
a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych.
§11
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, uznająca Statut Towarzystwa, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została pozbawiona praw publicznych. 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata podpisanej przez dwóch rekomendujących członków Towarzystwa. 3. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być także cudzoziemcy nie posiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, 2. zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii dotyczących działalności Towarzystwa, 3. udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, wycieczkach i innych formach działalności organizowanej przez Towarzystwo.
§13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i starannego wykonywania przyjętych na siebie zadań związanych z działalnością Towarzystwa, 3. regularnego opłacania składek członkowskich.
§14
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna względnie instytucja lub podmiot gospodarczy nie posiadający osobowości prawnej, a także osoba fizyczna zainteresowana działalnością Towarzystwa, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju i zagranicą, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez zarząd nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 2. Członek wspierający, który nie jest osobą fizyczną, działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela. 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym. 4. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa. 6.Skreślenie z listy członków wspierających następuje na zasadach określonych w §16.
§15
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa. 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Towarzystwa. 3. Członek honorowy, oprócz uprawnień członka zwyczajnego, ma prawo uczestnictwa w zjazdach i forach Stowarzyszenia z głosem doradczym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek. 4. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego. 5. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 16
§16
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: a. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu, b. wykluczenia członka zwyczajnego przez Zarząd za rażące lub uporczywe naruszanie postanowień Statutu lub za zawinione zaleganie z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok, działania na szkodę Stowarzyszenia c. orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. d. śmierci członka będącego osobą fizyczną, e. likwidacji członka będącego osobą prawną 2. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 3. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a, b, c, d, e stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ust.2 stosuje się odpowiednio. 4. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ustępie 2 i 3 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA
§17
1. Organami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie Członków, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna. 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 3. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz na rok, a co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek Komisji Rewizyjnej , c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 6. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów: a) w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych, b) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. 7. Walne Zebranie Członków może uchwalić Regulamin określający szczegółowo sposób jego działania. 8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa, b) uchwalanie zmian statutu, c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa, d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, f) uchwalanie budżetu, g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władz, i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku, k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa. 9. Walne Zebranie Członków Towarzystwa pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa. 10. Walne Zebranie Członków, po otwarciu go przez Prezesa lub innego członka Zarządu, wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
§19
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków. 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa. Zarząd może też wybrać ze swego grona Wiceprezesów lub Sekretarza. 3. Prezes stoi na czele Zarządu, kieruje jego pracami, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. 4. Zarząd liczący 5 członków, może ze swego grona powołać 2-osobowe Prezydium. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na pół roku. 7. Zarząd może być odwołany w przypadku nierealizowania celów statutowych stowarzyszenia. 8. Do kompetencji Zarządu należy: a) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa, b) realizowanie celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa, d) projektowanie budżetu i preliminarzy finansowych Towarzystwa, e) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, f) przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa, g) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków, h) ustalanie wysokości składek członkowskich, i) powoływanie komisji doradczych, które działają na podstawie szczegółowo opracowanego regulaminu, j) powoływanie zespołów roboczych.
§20
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji i być członkami Zarządu Towarzystwa. 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzenie co najmniej 1 raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa, d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§21
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby i inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.
§22
W razie gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
V. MAJĄTEK I FUNDUSZE
§23
1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są: a) składki członkowskie, b) darowizny, spadki i zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu, c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd. 3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa 4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§24
1.Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, a w drugim terminie - bez względu na ilość członków obecnych uprawnionych do głosowania. 2. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora, określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.